SZENT ANTAL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA FERENCSZÁLLÁS

Ferencszállás a Maros bal partján, a 43-as főút két oldalán helyezkedik el Szeged és Makó között, kis falusi közösséget alkotva. A község szívügyének tekinti az Óvoda nevelés lehetőségét, így 2020.szeptemberében a község óvodája a Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda, közoktatási tagintézménye lett.

Nyitva tartás: reggel 6.30-17 óráig

Engedélyezett férőhely szám: 26 fő

Óvodánk helyi adottságainál fogva „családias” jellegű. Ezt az adottságot a munkatársak mindennapos igyekezete formálta, töltötte meg tartalommal, ezért a minket választó szülők véleményével ezt a jelzőt helytállónak és megtisztelőnek tartjuk.

Intézményünkben nagy szakmai gyakorlattal, pedagógiai tapasztalattal rendelkező 2 fő óvodapedagógus, melyből 1 fő fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkezik és 1 fő szakképzett dajka, dolgozik. A gyermekekért végzett közös munkában aktív, segítőkész szerepet vállalnak, és mindnyájan hozzájárulnak óvodai nevelés eredményességéhez.

Óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.

Pedagógiai programunk tükrözi gyermekszeretetünket, tudásunkat, a gyermekek iránt érzett felelősségünket, segítőkészségünket, mely meghatározza nevelőmunkánkat.

„Mi a gyermekszeretettel nem elégszünk meg
hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermeket.
Ismerd meg, hogy igazabban szerethessed, hogy mélyebben
védelmezhessed, s jobban nevelhessed!”
/Nagy László/

Néphagyományőrző Természetközeli, Családokkal Együttműködő Keresztény Értékrendre Épülő Helyi Nevelési Programunk elkötelezettséget vállal a magyar népi hagyományok átörökítéséért, a magyar óvodai nevelés időtálló értékeiért. Nevelőközösségünk meggyőződése szerint a családhoz, a földhöz, a néphez, a hazához fűződő erős érzelmi kötődést már az óvodáskorban érdemes megalapoznunk, hiszen ebben a nyitott és fogékony életkorban átélt élmények egy életre szóló útravalót adnak gyermekeinknek. A hagyományőrzés egyrészt jelentős ízlésformáló erő, másrészt érzelmi hatástöbblete örömteli aktivitásra készteti a gyermekeket. A kézműves tevékenységek gyakorlása közben, az egyszerűbb népszokások megismerése és lejátszása során, a népi mondókák, népi játékok, népdalok, a táncos mozdulatok ismételgetése, a népmesék jellegzetes fordulatainak figyelemmel kísérése, valamint a külső világ tevékeny megismerése által olyan készségeket, jártasságokat szereznek óvodásaink, melyek majd alkalmassá teszik őket az iskolai életmód elfogadására. A mi óvodánk tehát a gyermekek személyiségének fejlődését, differenciált fejlesztését – különösen a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének segítését, testi, lelki, értelmi szükségleteinek kielégítését, az esélyegyenlőség – megteremtését a néphagyományápolás és a természetóvás sokszínű eszközeivel igyekszik megvalósítani. A néphagyományőrzést nem külön témaként értelmezzük, hanem az óvodai nevelés komplex részeként – beépítjük ünnepeinkbe, hétköznapjainkba. A gyermekek koruknak megfelelő szinten, észrevétlenül ismerik meg a naptári év jeles napjait, hagyományos és az emberi élet sorsfordulóihoz kapcsolódó ünnepeit, s a hétköznapok szokásőrző tevékenységeit az évről – évre visszatérő jelképekkel, élményszerű örömteli cselekvésekkel együtt. A közös tevékenységek, ünnepi készülődések, az ünnepnapok élményei hagyományaink tiszteletére, közösségi érzés erősítésére, egymás megbecsülésére, szeretetére, elfogadására neveli őket. Folyamatosan igyekszünk felvállalni azokat a feladatokat is, melyek programunk szellemiségéhez illeszkednek. /A környékünkön élő kézműves mesterek megismertetése a gyermekekkel, népművészek, néptánccsoportok meghívása az óvodába, tájház- és múzeumlátogatás, tájmegismerő kirándulások szervezése, aktív tevékenykedés mezőgazdasági munkákban, tanyalátogatás, a faluközösség hagyományos ünnepein aktív részvétel stb./ Az óvoda használói igényeinek maximális kielégítésére törekszünk. Az óvoda és a család partnerkapcsolata igen fontos a gyermekek együttnevelése szempontjából. A szülők további igényeinek kielégítése érdekében igen sok más fejlesztő jellegű tevékenységet is folytatunk, valamint hittan- és vízhez szoktató úszástanulást szervezünk. A fenntartó igen fontosnak tartja az óvodánkban folyó értékmegőrző tevékenységet, a néphagyományőrző óvodai nevelést, ezért lehetőségeinek függvényében folyamatosan biztosítja a működésünkhöz szükséges feltételeket. A néphagyományőrző nevelési program elkötelezettséget vállal a magyar óvodai nevelés időtálló értékeiért és hagyományaiért

A kitűzött célokat és feladatokat, a gyermekek szükségleteit szem előtt tartva, óvodánk helyi programjának megfelelően, új szemléletű módszerek biztosításával valósítjuk meg.

Óvodánkban 1 vegyes csoportban neveljük a kisgyermekeket, ez a szervezési forma sokkal családiasabb és életszerűbb. A kicsik beilleszkedése hamarabb megtörténik, a beszoktatás ideje lerövidül, és a szokások kialakulása felgyorsul. Vegyes csoportban könnyebben fejleszthető a gyerekek toleranciája, beszédkészsége és munkakultúrája. Az óvodai csoport kialakításában olyan szempontokat is tudunk érvényesíteni, melyek az óvodás korú gyermekek számára a legfontosabbak: egy csoportba kerülhetnek a testvérek, rokonok, barátok, ismerősök. A hároméves korig kialakult érzelmi kapcsolataikat ezáltal is támogatjuk, és segítjük az újabbak kialakulását, megteremtését. A vegyes csoportokban természetes módon van jelen az eltérő fejlettség. Az életkori lemaradásokat csak az óvónő észleli, és ehhez igazítja a fejlesztési lehetőségeket. Így a gyermekek észrevétlenül hozhatják be lemaradásukat, mind ezt nem kudarcként megélve.

Kertünket a gyermeki igényekhez, játékszerveződésük sajátosságaihoz igazított térformáló elemek beillesztésével alakítottuk ki. Az intenzívebb mozgásforma érvényesüléséhez esztétikus, árnyas környezetet biztosítva. Fűszerkerttel és magas-ágyásokkal gazdagítottuk a kinti játszóhelyeket, amelyek egyben a környező valóság megismerésében, alakításában kapnak hangsúlyt a gyermekek mindennapi életében.

Játéktárunk sokoldalú, minőségi játékkészlet. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a gyermekek környezetében csak jó minőségű, komplex fejlesztő játékok; valamint olyan eszközök legyenek: melyek gyermekméretűek, könnyen kezelhetőek, biztonságosa, és esztétikusak.